IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
ReplyNew Topic
 Ñúðâúð: DOWN TIME;
chaos
post
Post #41


Group: Admin
Posts: 768
From: Ïëîâäèâ

Ìîæå áè äâà, òðè èëè ïîâå÷å äíè, íî â ðàìêèòå íà ñåäìèöà ùå ðúíè îòíîâî.


Ïîçäðàâè, èçâèíåòå, ÷å Âè ñïèðàì âå÷åðíîòî çàáàâëåíèå, íî ñå íàëàãà íàèñòèíà (IMG:style_emoticons/default/tmi.gif) .
 
erty
post
Post #42


Group: Users
Posts: 2

koga shte bade pusnat neska ili ne ?
 
TheLord
post
Post #43


Group: Users
Posts: 8

Äà è àç àêî ìîæå äà ïîïèòàì êîãà ãîðå äîëó ùå ãî ïóñíåòå ÷å íÿìàì çàíèìàâêà (IMG:style_emoticons/default/giggle.gif)
 
Kurec
post
Post #44


Group: Users
Posts: 85
From: Sofia

Òàçè âå÷åð ñúì ïðèíóäåí äà èçëèçàì äà ñå ñðåùàì ñ ïðèÿòåëè, è äà âîäÿ ñîöèàëåí æèâîò.
Äúëæèø ìè íåóñòîéêà ;D
 
erty
post
Post #45


Group: Users
Posts: 2

shte go puskash li 4e 4uxx sluxove 4e nqma da go ima ve4e ?
 
chaos
post
Post #46


Group: Admin
Posts: 768
From: Ïëîâäèâ

Ìèñëÿ, ÷å ïèøà íà áúëãàðñêè åçèê, àêî íå ðàçáèðà íÿêîé òîçè åçèê íå ìå èíòåðåñóâà òîÿ ÷îâåê.
 
egerbe
post
Post #47


Group: Users
Posts: 1

utre li shte puskassh sarvara kills
 
CrushingBlow
post
Post #48


Group: Experts
Posts: 154
From: new york MADAFAKA D:

Íÿìà òàêàâà ãàâðà (IMG:style_emoticons/default/bigsmile.gif) . pls stahp
 
chaos
post
Post #49


Group: Admin
Posts: 768
From: Ïëîâäèâ

óòðå
 
TheLord
post
Post #50


Group: Users
Posts: 8

Ïðåáèðàì ñå îò ðàáîòà è äà ñåäíà äà ïîðàçïóñíà ìàëêî è õîï íÿìà ñúðâúð (IMG:style_emoticons/default/giggle.gif) À ñå áÿõ íàãëàñèë äà ìè ìèíå âðåìåòî (IMG:style_emoticons/default/drunk.gif)
 
wegerb
post
Post #51


Group: Users
Posts: 13

trqbva da go pusne neska i dano da go pusne neska
 
chaos
post
Post #52


Group: Admin
Posts: 768
From: Ïëîâäèâ

ðàáîòèì ïî âúïðîñà ìîìöè ñàìî íÿ ñå ïëàøèòå ñúðâúð ùå èìà ñêîðî
 
labrador
post
Post #53


Group: Users
Posts: 2

Âèå êàê ÿ âèæäàòå ðàáîòàòà,äî óòðå ùå ãî èìà ëè?
 
chaos
post
Post #54


Group: Admin
Posts: 768
From: Ïëîâäèâ

äî óòðå âå÷åðòà ñèãóðíî ùå ãî ðúííà íÿìà íà÷èí èíàê
 
TheLord
post
Post #55


Group: Users
Posts: 8

Ñóïåð (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
 
express1
post
Post #56


Group: Experts
Posts: 26

Ïóñêàé ãî Ìèòàê ,÷å õîðàòà íÿìàò òúðïåíèå äà ðàçöúêâàò (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
 
wegerb
post
Post #57


Group: Users
Posts: 13

bahti horTA kazvat 1 pravqt drugo @@@@
 
SlayerPaladin
post
Post #58


Group: Users
Posts: 5

dnes li shte puskate servera? moga da se regna v BNET kogato e pusnat servera li che neshto ne stava
Az i brat mi sme novi i chakame s neturpenie da pusnete servera (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
 
wegerb
post
Post #59


Group: Users
Posts: 13

pichaga adm kaza neska ili vchera ama neska vecherta shte go pusne i kaji kak ti se kazva hertoto moga da ti pomogna s neshto ne 4e sam bogat de (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
 
SlayerPaladin
post
Post #60


Group: Users
Posts: 5

Öèòàò(wegerb @ Apr 9 2013, 10:16 AM) *
pichaga adm kaza neska ili vchera ama neska vecherta shte go pusne i kaji kak ti se kazva hertoto moga da ti pomogna s neshto ne 4e sam bogat de (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)

kazva se Slayer xD i e paladin
 
TheLord
post
Post #61


Group: Users
Posts: 8

Øåô÷åå ïóñêàé ñúðâúðà ÷å è àêî òàÿ âå÷åð òðÿáâà äà ñè èãðàÿ ñ äåòåòî íàïðàâî íåçíàì (IMG:style_emoticons/default/bigsmile.gif)
 
wegerb
post
Post #62


Group: Users
Posts: 13

ae puskai sarvara kills stiga bavi vchera kaza 4e shte go pusnesh sega osta i neska da ne go pusnesh nzz prosto shte po besneq ;d
 
bazztard
post
Post #63


Group: Users
Posts: 10

ehh.. az samo nz kak da sloja soket na item koito nqma slotove za soket (IMG:style_emoticons/default/bigsmile.gif) nqkoi trqq da me uchi ako mu se zanimava (IMG:style_emoticons/default/lipssealed.gif)
 
wegerb
post
Post #64


Group: Users
Posts: 13

are we kvo stana nali ush vchera shtehte go puskate kvo stana we deba na nqkoi mu se igrae we choek
 
bazztard
post
Post #65


Group: Users
Posts: 10

are de kfo stava , obeshtavate i nishto ne pravite .. gubite igrachi taka @:
 
wegerb
post
Post #66


Group: Users
Posts: 13

momcheta ne se pritistiskaite dove4era shte raboti nai veroqtno utre sutrinta shte e pusnat ako ne ve4erta shte igrame ima problem kazvam da znaete (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
 
TheLord
post
Post #67


Group: Users
Posts: 8

Àìà ïîíå êàòî ñå êàçâà êîãà ùå ñå ïóñíå íåêà äà èìà íÿêàêâî äåéñòâèå ...... 1 ñåäìèöà îïðàâÿíå íà ñúðâúð ......
 
bazztard
post
Post #68


Group: Users
Posts: 10

PICHAGI TAKA KAZAHTE I PREDI 2 DENA (IMG:style_emoticons/default/sadsmile.gif) ops sry za caps
 
TheLord
post
Post #69


Group: Users
Posts: 8

"bazz" Ïî÷òè ñúì ñèãîðåí ÷å ìîì÷åòàòà ñå ñòàðàÿò ..... Ãðàì íå ðàçáèðàì îò ñúðâúðè ìúðâúðè íî ìè ñå èãðàå òà 2-å íå âèæäàì .... (îñîáåíî äíåñêà êàòî ñúì ïî÷èâêà (IMG:style_emoticons/default/giggle.gif) )
 
wegerb
post
Post #70


Group: Users
Posts: 13

spokoino shte go pusnat neska vecherta ili nai veroqtno utre sutrinta shte go pusnem
 
bazztard
post
Post #71


Group: Users
Posts: 10

razbiram . . . ako go pusnat dneska utre ne sum na tren i she se razcepa . A i mi se cuka tolko mn shtoto sum nov i ot 2 meseca tursa svesten survar .. tuka popadnah , gledah snimki i mi se vidq super qkoto , ai shtot i az cukam Es 3.00 i za tfa ,, (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
 
DeSeRtRoSe
post
Post #72


Group: Experts
Posts: 3
From: Âàðíà

Äîáðå äå è êèðèëèçàòîð ñà âè ñëîæèëè è ïàê ïèøåòå íà ìàéìóíùèíà äà èìà åäíî ëåñíî íÿêîé äà ïèøå âìåñòî âàñ...
 
bazztard
post
Post #73


Group: Users
Posts: 10

ne e li vajnoto da se razbira ?
i da i taka se razbira
 
SlayerPaladin
post
Post #74


Group: Users
Posts: 5

kum kolko chasa shte puskate servera ?? (IMG:style_emoticons/default/itwasntme.gif)
 
SlayerPaladin
post
Post #75


Group: Users
Posts: 5

sega li shte puskate servera ili utre sutrinta
 
wegerb
post
Post #76


Group: Users
Posts: 13

adm koga shte go puskash nali si sigoren che neska shte go pusnesh ?
 
SlayerPaladin
post
Post #77


Group: Users
Posts: 5

qvno i dnes nqma da ima server.... no utre dano da ima (IMG:style_emoticons/default/bigsmile.gif)
 
chaos
post
Post #78


Group: Admin
Posts: 768
From: Ïëîâäèâ

×àê ñåãà ïîëó÷èõ õîñòèíãà.. íî ñëåä ðàáîòà ùå ñåòúïíà ñúðâúðà.
 
TheLord
post
Post #79


Group: Users
Posts: 8

Âèäÿõòå ëè ÷å íå å îò õîðàòà ...... Âèíàãè èìà çàáàâÿíå ïî ñõåìàòà ..... Íî äîâå÷åðà ùå èìà èçðèãâàíå (IMG:style_emoticons/default/bigsmile.gif)
 
bazztard
post
Post #80


Group: Users
Posts: 10

äàíî ! àìèí
 

ReplyNew Topic
11 User(s) are reading this topic (11 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

RSS Lo-Fi Version Time is now: